Ajánlói szerződés

I. Felek


1.

Szolgáltató/Megbízó: A www.futesajanlatok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója a Hawking Invest Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).


Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 42 I/4


Képviseletre jogosult személy neve: Farkas Ferenc


Cégjegyzékszám: 08-09-032125


EU Adószám : HU28739977


Adószáma: 28739977-2-08


Számlaszám: Unicerdit 10918001-00000111-94630009


Elektronikus elérhetőség: info@futesajanlatok.hu


Projektvezető: Farkas Ferenc (telefon: 36 30 597 72 04)


2.


Megbízott: A Szolgáltatóval/Megbízóval szerződésben álló olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely az Értékesítő menüpontban a regisztrációt elvégezte és a szükséges feltételeket/Szerződéseket online elfogadta.


3. Szerződés tárgya és teljesítése


A Szerződés tárgya a Megbízó üzleti tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység,amelynek keretében Megbízott a Megbízó által üzemeltetett weboldalon a Megbízó szolgáltatásait, előfizetési csomagjait népszerűsíti, értékesíti. Ennek módja a Megbízó által a Megbízott részére készített és a partnerfiókban elérhető egyedi értékesítői link segítségével a Megbízó által a Megbízott részére bocsájtott Marketing anyagok internetes terjesztése, logójának, bannereinek, szöveges leírásainak feltüntetése a weboldalakon, e-mailekben oly módon, hogy azokra való kattintással az érdeklődők a Megbízó weboldalára navigálódjanak. Ennek ellenértékeként Megbízó a Megbízottnak a III. fejezetben foglaltak szerint jutalékot fizet mindazon értékesítési árbevétel után, amely jelen együttműködés alapján Megbízónál realizálódik, azaz a Megbízottnak jutalék akkor jár, ha az ő egyedi értékesítői linkjéről történő navigálás következtében Megbízónál értékesítési árbevétel keletkezik.II. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése


1. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megbízott elfogadja a az Értékesítőknek szóló regisztráció során a szerződés feltételeit. Az együttműködéshez szükséges internetes rendszerhez való hozzáférést mint felhasználónevet, jelszót a Megbízó a Megbízott részére szükség esetén biztosítja. Értékesítőt/Megbízottat , a hozzáférés aktiválásáról, elfogadásáról e-mailban értesíti. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.


2. Jelen szerződés csak írásban/e-mailban és a Felek közös megegyezésével módosítható.


3. Jelen szerződést Megbízó, írásban/e-mailben mondhatja fel és a partnerfiókhoz történő hozzáférést felfüggesztheti.


4. Amennyiben a felmondás oka nem a Megbízott súlyos szerződésszegése, úgy Megbízó köteles helyt állni a Megbízott által jelen szerződés teljesítése érdekében már elvállalt kötelezettségekért.


5. Jelen szerződést Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal felmondhatja. Megbízott alapos ok nélküli felmondása esetén köteles a Megbízó minden ebből származó kárának megtérítésére.


6. Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja.


7. A szerződés megszűnése után teljesült értékesítési ügyletek után Megbízott jutalékra nem jogosult.III. Jutalék és elszámolható költségek


1. Megbízott az I. fejezetben meghatározott szolgáltatásokért jelen szerződés alapján létrejövő ügyletek után jutalékra jogosult, amennyiben a Megbízó által nyújtott szolgáltatás ellenértéke Megbízó részére teljes egészében kiegyenlítésre került.


2. Az 1.pont szerinti értékesítési ügyletek tekintetében Megbízott jutalékként az értékesítés összértékének bruttó 10%-ára jogosult.


3. Megbízott nem jogosult a jutalékon túl egyéb költségek továbbhárítására.IV. Elszámolási és fizetési feltételek


1. Megbízó interneten keresztül elérhető felületen (partnerfiók) folyamatos hozzáférést biztosít Megbízott részére az alábbi információkhoz:


- jelen szerződés szerinti együttműködés alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről, a számlázható jutalékok mértékéről


2. Megbízott a partnerfiók nyilvántartása alapján minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó jutalék összegéről számlát állít ki Megbízó felé. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott időszak jutalékának (ÁFÁ-val növelt) összege a 10.000 Ft-ot nem haladja meg, Megbízó az adott időszaka vonatkozó számla kiegyenlítését későbbi időszakok számláinak kiegyenlítésével összevonhatja. A számla alapja a partnerfiók nyilvántartása, melyet Megbízott kinyomtatva mellékel a számla mellé.


3. Amennyiben a Megbízott által benyújtott számla (számlák) összege eléri a 10.000 Ft-ot, Megbízó annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással megfizeti a feltüntetett összeget (összegeket) Megbízott bankszámlájára.


4. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Ptk. kapcsolódó rendelkezései az irányadóak (301/A. §).V. A Megbízott kötelezettségei


1. A Megbízott köteles a jelen szerződés I. fejezete szerint meghatározott szolgáltatást a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.


2. A Megbízott köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízóval együttműködni.


3. Megbízott köteles a számára rendelkezésre bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni.


4. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó jelen szerződésben meghatározott együttműködéssel érintett szolgáltatásai/weboldala szempontjából versenytársnak tekinthető szolgáltatások/weboldalak tekintetében hasonló célú vagy jellegű megállapodást, illetve szolgáltatást csak a Megbízó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett teljesít.


5. Megbízott a Megbízó arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.


VI. A Megbízó kötelezettségei


1. A Megbízó köteles a jelen szerződés III. fejezete szerinti jutalékok nyilvántartásához és elszámolásához szükséges megbízható informatikai rendszert üzemeltetni vagy igénybe venni.


2. A Megbízó köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízottal együttműködni.VII. Felelősség


1. Felek a jelen szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeik teljesítéséért a másik féllel szemben felelősséggel tartoznak.


2. A Megbízott nem vállal felelősséget a jelen együttműködés alapján bármely jövőbeni értékesítési tranzakció létrejöttéért, az esetlegesen létrejött ügyletekkel kapcsolatos bármilyen körülményért.


3. Megbízó nem felelős az általa az együttműködéssel kapcsolatos adminisztráció és a jutalékok nyilvántartására működtetett informatikai rendszer esetleges hibája vagy a működéssel kapcsolatos –a Megbízón kívül álló okból felmerülő- bármilyen rendellenesség miatt.


4. Amennyiben egy ilyen hiba vagy rendellenesség ténye bizonyítást nyer, úgy Megbízó köteles a jutalékok nyilvántartásának hibáit korrigálni, az esetlegesen elmaradt jogos jutalékot a nyilvántartásban rögzíteni, valamint az esetlegesen jogosulatlanul a nyilvántartásba kerülő jutalékot a nyilvántartásból eltávolítani és ezen korrekciókat a következő elszámolásnál figyelembe venni. Megbízót ezzel összefüggésben a Megbízott vagy bármely harmadik fél irányába további felelősség vagy kötelezettség nem terheli.VIII. Egyéb rendelkezések


1. Felek kapcsolatot tartanak fenn egymással a szerződés során felmerült problémák jelzésére és megoldására, valamint kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmerült teljesítési akadályokat ésszerű határidőn belül elhárítsák, a szükségessé váló módosításokat írásban rögzítsék. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik kölcsönös egyeztetéssel peren kívül rendezni.


2. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik félről tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használják fel, továbbá harmadik személyek számára semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad.


3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezései irányadóak.IX. Kapcsolattartás


Kapcsolattartó Megbízó részéről:


Farkas Ferenc

projektvezető

06-30-597-72-04

info@futesajanlatok.hu