ÁSZF - Felhasználóknak

A www.futesajanlatok.hu
weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételek
- Felhasználók részére -


Általános Szerződési Feltételek
Partnerek és Felhasználók részére
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.futesajanlatok.hu elnevezésű weboldalt (továbbiakban Weboldal) üzemeltető Hawking Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 08-09-032125, adószám: 28739977-2-08, továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Partnerek és Felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Amennyiben Partner az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy számára, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenérték nélkül biztosított, így figyelemmel az Fgytv. 2. § g) és l) pontjára, az Fgytv. 2. § a) pontja alapján nem minősül fogyasztónak. Ezen felül Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya rá nem vonatkozik, mivel a Szolgáltató szolgáltatását ingyenesen, ellenérték nélkül veszi igénybe. Mindezekre tekintettel a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés nem meríti ki a rendelet 4. § 8. pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés fogalmát. Ugyanezen okból (valamint arra tekintettel, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatás teljesítése céljából kezeli) nem teljesülnek a 373/2021. (VI. 30.) Korm.rendelet 1. §-ban írt feltételek sem a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződések vonatkozásában, így e Korm. rendelet rendelkezéseit sem kell a Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra alkalmazni.
Felhasználóra jelen ÁSZF 4., 5., 6. és 8. pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak, az ÁSZF egyéb rendelkezései azonban megfelelően alkalmazandók.
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldal útján akár ingyenesen, akár ellenérték fejében a Partner számára elérhető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre is, amelyre Szolgáltató és Partner (mint Felek) között a Weboldal igénybevételével kapcsolatban szerződés jön létre, amennyiben a Partner az ÁSZF-et legalább ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételét megelőzően elfogadta, kivéve ha a felek egyedi ajánlatkérést követően egyedi tartalommal kötnek szerződést és az adott egyedi szerződés ettől eltérően rendelkezik vagy az egyedi szerződés megkötése nem foglalja magában jelen ÁSZF elfogadását.
1.2. A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés a Partner regisztrációjával jön létre, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Szolgáltató a Partnerek és Felhasználók közötti jogviszony létrehozását segíti elő, így közvetítő szolgáltatónak minősül az Elkertv. 2. § la) pontja alapján.
1.4. A Weboldal szolgáltatásait akár természetes, akár jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok jogosultak igénybe venni, amennyiben a Weboldalon regisztrálnak és legalább ráutaló magatartással elfogadják a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.5. Felek között a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató elektronikus úton őrzi meg, tartja nyilván és teszi visszakereshetővé.
1.6. A Weboldal üzemeltetését a Szolgáltató végzi, akinek elérhetőségei:
Cégnév: Hawking Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 1. em. 4.
Adószám: 28739977-2-08
Közösségi adószám: HU28739977.
Cégjegyzékszám: 08-09-032125
Bankszámlaszám (HUF): 10918001-00000111-94630009
Cégjegyzék szerinti elektronikus kézbesítési cím:
hawking.invest@yahoo.com
A Weboldallal kapcsolatos ügyfélszolgálati e-mail cím: info@futesajanlatok.hu
2. Fogalommeghatározások
2.1. Szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő, Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott online szolgáltatás, amely útján a Felhasználók fűtésmegoldások kivitelezésével kapcsolatos ajánlatkérései továbbításra kerülnek a Partnerek részére, akik az ajánlatkérésben megadott adatok alapján közvetlenül ajánlatokat küldhetnek a Felhasználóknak.
2.2.Partner: Azon gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók gyűjtő megnevezése, akik a Weboldalon, regisztrációt követően fűtésmegoldások kivitelezésére tesznek ajánlatot a Felhasználók részére.
2.3. Felhasználó: Felhasználónak minősül minden természetes vagy jogi személy, aki fűtésmegoldások kivitelezésével kapcsolatos ajánlatkérését elküldi a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
3. A Weboldalon elérhető szolgáltatások általános leírása
3.1. A Weboldal egy egységes platformot biztosít, amelyen keresztül fűtésmegoldások kivitelezésével kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele céljából a Felhasználók ajánlatokat kérhetnek a Weboldalra regisztrált Partnerektől. A Partnerek a Felhasználók által megadott paraméterek alapján ajánlatot küldhetnek közvetlenül a Felhasználóknak.
4. Regisztráció és ajánlatadás
4.1. Partner az „Ajánlatadóknak” menüpontra, majd ezt követően a „Adjon ajánlatokat itt!” felületre kattintva tud regisztrálni. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, adószám, weboldal. Amennyiben a Partner nem kíván Magyarország egész területére kiterjedően ajánlatot adni, úgy a regisztráció során kiválaszthatja, hogy mely megyékre kívánja az ajánlatait korlátozni. Partner az ajánlatadás tárgykörét is lehatárolhatja a weboldalon elérhető tárgykörökhöz kapcsolódó checkboxokban elhelyezett pipák útján. Partner a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a „Regisztrálok és ajánlatot adok” lehetőségre kattintva tudja a regisztrációját elküldeni. A regisztráció elküldését követően Szolgáltató a Partner által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld ki, amelyben tájékoztatja a Partnert, hogy a regisztráció a Szolgáltató rendszerébe megérkezett. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzése után Szolgáltató ismét e-mailt küld a Partnernek, amelyben tájékoztatja, hogy aktiválásra került-e a fiókja.
4.2. A sikeres regisztrációt követően Partner a részére - a Szolgáltató által a Weboldalon - elküldött ajánlatkérésre/ajánlatkérésekre (az ajánlatkérések száma a Partner által kiválasztott előfizetési csomagtól függ) ajánlatokat adhat. Partner a 7.2. pontban meghatározott adatokat kapja meg Szolgáltatótól. Az ajánlatadás történhet e-mailben, telefonon, illetve - kezdő előfizetési csomag kivételével - a Weboldalon keresztül is. A Partner számára továbbított adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat a 8.5. pont tartalmazza.
5. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások felhasználási díja és fizetési feltételek
5.1. A regisztrációt követően Partner egy „Kezdő” előfizetési csomagba kerül, amelyet ingyenesen használhat. Partnernek lehetősége van előfizetési díj ellenében az ingyenes csomaghoz képest többletszolgáltatásokat kínáló előfizetési csomagot vásárolni. A havi díjas konstrukciókat csomagajánlatban teszi közzé Szolgáltató a Weboldalon, amely tartalmazza a havi díj mértékét és a havi díjért a meghatározott időre nyújtott szolgáltatásokat.
5.2. A kezdő előfizetési csomag két hónapon keresztül heti 1 darab ajánlatkérés továbbítását biztosítja Partner számára. A két hónap lejárta után az ajánlatkérések továbbítása megszűnik. Ezt követően Partner csak valamelyik előfizetési csomag megvásárlása után tud ajánlatkéréseket kapni Szolgáltatótól.
5.3. Amennyiben Partner előfizetést kíván vásárolni, úgy a következő fizetési módok közül választhat: Kártyás fizetés (PayPal rendszeren keresztül) vagy átutalás, díjbekérő.
5.4. Kártyás fizetési lehetőség választása esetén a PayPal weboldala automatikusan megjelenik. A PayPal bármely e-mail-címmel rendelkező vállalkozás vagy magánszemély számára lehetővé teszi a kifizetések biztonságos, kényelmes és költséghatékony online küldését és fogadását. Hálózatuk bankszámlák és hitelkártyák meglévő pénzügyi infrastruktúrájára épül, és globális, valós idejű fizetési megoldást biztosít.
További információk: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
Amennyiben Partner rendelkezik PayPal fiókkal úgy az e-mail címével vagy a mobilszámával és jelszavának megadásával beléphet a fiókjába, ahol a PayPal egyenlegének felhasználásával meg tudja vásárolni az általa kiválasztott előfizetést. Partner a PayPal fiókba történő belépés nélkül is meg tudja vásárolni az előfizetést, amennyiben a „Fizetés bankszámlával vagy hitelkártyával” opciót választja.
5.5. „Átutalás, díjbekérő” fizetési mód esetén a Szolgáltató díjbekérőt küld a Partner részére, aki a díjbekérőben meghatározott időpontig átutalással fizetheti meg az általa kiválasztott előfizetési csomag díját.
5.6. Az 5.4. és 5.5. pontban meghatározottak szerinti fizetést követően a Szolgáltató beállítja Partner számára a megrendelt előfizetési csomagot és kiállítja a megrendelésről a számlát, amelyet egyúttal el is küld részére.
5.7. Bizonyos – ilyenként megjelölt – előfizetési csomagok esetén Szolgáltató üzletkötési garanciát vállal: amennyiben Partner az előfizetés első hónapjának lejárta előtt legalább 2 nappal írásban (Szolgáltató székhelyére címzett postai levélként) vagy emailben (Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címére) közli, hogy a részére átküldött ajánlatokból nem sikerült üzletet kötnie, úgy Szolgáltató a havi előfizetés díját átutalással (a Partner által megadott számlaszámra) visszafizeti 5 munkanapon belül.
5.8. Partner a Szolgáltató székhelyére (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 1. em. 4.) vagy ügyfélszolgálati e-mail címére (info@futesajanlatok.hu) megküldött nyilatkozattal lemondhatja az előfizetését. Partner tudomásul veszi, hogy az előfizetés lemondása esetén az általa már kifizetett előfizetési díjat Szolgáltató nem köteles visszafizetni.
5.9. Amennyiben Partner előfizetési csomagot szeretne váltani (már kifizetett előfizetési időszaka közben), úgy Szolgáltató székelyére (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 1. em. 4.) vagy ügyfélszolgálati e-mail címére (info@futesajanlatok.hu) fejezheti ki ezirányú szándékát. Az előfizetési csomag váltásával kapcsolatos további rendelkezések egyedi megegyezés tárgyát képezik.
5.10. Amennyiben Partner törölni kívánja a fiókját, úgy szándékát a Szolgáltató székhelyére (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 1. em. 4.) vagy ügyfélszolgálati e-mail címére (info@futesajanlatok.hu) küldött nyilatkozattal tudja kifejezni. Szolgáltató a levél vagy az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tesz eleget Partner kérésének. Amennyiben Partner egy meglévő előfizetési időszak közben szeretné törölni fiókját, akkor az előfizetéssel biztosított szolgáltatásokat a későbbiekben már nem tudja igénybe venni. Ebben az esetben a Partner által már megfizetett előfizetési díjat Szolgáltató nem köteles visszafizetni.
6. Visszaigazolás
6.1. A Partner által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Az előfizetési díj beérkezését követően Szolgáltató tájékoztatja Partnert, hogy a megrendelt csomag szolgáltatásait igénybe tudja venni.
7. Felhasználók
7.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldal útján ingyenesen a Felhasználó számára elérhető.
7.2. Felhasználó az „Ajánlatkérőknek” menüpontra, majd a „Kérjen ingyenes ajánlatokat itt!” lehetőségre kattintva tud ingyenes ajánlatkérést küldeni a Partnereknek. Az ajánlatkéréshez Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia: hol találkozott az oldallal, név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely/székhely, az igényelt fűtésmegoldások meghatározása (jelölhető opciók közül), másolati igény az ajánlatkérésről e-mailben. Ezen felül Felhasználó képet is tud csatolni az ajánlatkéréshez, amellyel az ajánlatadást segíti. Felhasználó kiegészítésként napelem rendszerekkel és szigeteléssel (homlokzat/tető) kapcsolatos ajánlatokat is kérhet. A jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően az „Ajánlatkérés” lehetőségre kattintva az ajánlatkérés elküldésre kerül. Felhasználó az ajánlatkérés elküldése után visszaigazoló e-mailt kap a Szolgáltatótól. A Felhasználó az ajánlatkérés elküldésével felhasználói fiókot nem hoz létre.
8. Felelősségi szabályok
8.1. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF 1.3. pontja alapján Szolgáltató a Partnerek és Felhasználók közötti jogviszony létrehozását segíti elő, így Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül az Elkertv. 2. § la) pontja alapján. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kezdő csomagban a Szolgáltató nem garantál számára ajánlatkéréseket, így azt sem, hogy a Felhasználók részére megküldött ajánlat a Felhasználók által elfogadásra kerül. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a Partner ajánlatkérését nem fogadja el.
8.2. Az Elkertv. 7. §-a alapján Szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott információért. Mivel azonban a Szolgáltató az Elkertv. szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az Elkertv. 8. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.
8.3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata során vagy annak következményeként akár Partnernél, akár Partner bármely alkalmazottjánál vagy közreműködőjénél következett be. A Partner felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges támadásoktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén sem. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését, valamint azt az esetet, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Partner tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
8.4. Partner kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személyek számára nem továbbítja és nem teszi elérhetővé a számára elküldött ajánlatkéréseket. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Partner ezen kötelezettségét megsértette, úgy 10 000,- Ft /ajánlatkérés összeget jogosult kötbér jogcímén kiszámlázni Partner felé.
8.5. Partner a Szolgáltató által megszerzett, felhasználói adatok kezeléséért adatkezelőként felelősséggel tartozik. Ezzel kapcsolatban Szolgáltató kifejezetten felhívja Partner figyelmét arra, hogy Felhasználói adatok kezelése során a Partnernek be kell tartania az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, ennek keretében rendelkezni kell jogalappal az adatok kezelésére és a fent meghatározott jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtania a Felhasználók, mint érintettek számára.
8.6. Partner vállalja, hogy elsősorban helytáll minden olyan követelésért, másodsorban megtérítési mindazon károkat, amelyek a Szolgáltatót a Partner magatartása vagy mulasztása miatt a Weboldal használatával összefüggésben vagy jelen ÁSZF megsértése miatt érik.
9. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályok
9.1. A Weboldal egésze és minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal, annak arculati elmei és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői műnek minősül, amelynek szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.
9.2. A Weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatók vagy tárolhatók. A Weboldal egészének – mint szerzői művek együttesének – felhasználását Szolgáltató külön írásbeli hozzájárulás alapján legalább 50.000 forint/nap felhasználási díjért engedélyezi. Amennyiben Partner a jelen pontban foglaltakat megszegi és a Weboldal egészét vagy bármely tartalmi elemét vagy az oldal használatával tudomására jutott know how-t felhasználja, úgy kötbér jogcímén napi 50.000 forintot köteles fizetni Szolgáltató számára mindaddig, ameddig a jogsértő állapot fennáll. A jelen pontban foglalt kötbérkikötés nem vonatkozik a Szolgáltatóval szerződő Felhasználóval létrejövő fogyasztói szerződésekre.
9.3. Partner köteles a Weboldal használata során tartózkodni olyan tartalom megadásától vagy feltöltésétől, amely harmadik személyek jogait (így különösen szerzői vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogait) sérthetik.
9.4. Amennyiben bármely harmadik személy, mint jogosult a Weboldalon olyan tartalmat észlel, amely sérti szerzői vagy szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogát és ennek tényét harmadik személy jogosult írásban vagy e-mail útján jelzi Szolgáltató felé, úgy Szolgáltató az igényt 30 napon belül elbírálja majd ezt követően haladéktalanul értesíti a jogosultat.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – hatáskörtől függően – a Győri Járásbíróság és a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki. E szabály a fogyasztónak minősülő Felhasználó által vagy ellen indított peres eljárásokra nem alkalmazandó.
10.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani a Partnerek tájékoztatása mellett, azonban folyamatos teljesítésű szerződés esetén a módosítás nem teheti a Partnerek számára a szerződést az adott elszámolási időszakon belül terhesebbé.
10.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.
10.4. Jelen ÁSZF 2022.01.10 napján lép hatályba.
Győr, 2022.01.10